Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

Programy z rezerwy ministra- na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej realizowane dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2010 roku  

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia
Program jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, zamieszkujących teren powiatu węgorzewskiego.
Celem głównym programu jest przywrócenie zdolności zatrudnieniowej, objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia przez osoby bezrobotne do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, którzy w świetle art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.ü  Dla grupy biorącej udział w programie przewiduje się pakiet działań aktywizacji w formie staży i szkoleń podnoszących bądź uzupełniających kwalifikacje osób bezrobotnych.
Szczegóły wsparcia:
1.
planowany okres realizacji: 01.07.2010r.-31.12.2010r.,
2. przewidziane środki na realizację programu: 315 200,00 zł 
 
Program aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 45/50 plus
Program jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, zamieszkujących teren powiatu węgorzewskiego.
Program ma na celu przywrócenie zdolności zatrudnieniowej, objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy w świetle art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Cele programu zostaną zrealizowane poprzez organizację staży, co umożliwi bezrobotnym uzyskanie doświadczenia zawodowego, nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
Szczegóły wsparcia:
1.
planowany okres realizacji: 01.07.2010r.-31.12.2010r.,
2. przewidziane środki na realizację programu: 190 000,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę