Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

Program Specjalny „Twoja szansa na pracę" na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej realizowany ze środków Funduszu Pracy

Program specjalny „Twoja szansa na pracę" jest pakietem działań Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia na lokalnym rynku pracy. Program ten zakłada z jednej strony działania, które zwiększają zachęty do zatrudnienia osób w wieku 45+ przez pracodawców, a z drugiej strony działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy tych osób.
Program „Twoja szansa na pracę" ma na celu przywrócenie zdolności zatrudnieniowej, objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy w świetle art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zamierzeniem programu jest umożliwienie uczestnikom programu wykorzystania posiadanego już potencjału zawodowego bądź nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia.
Szczegóły wsparcia:
1.
planowany okres realizacji: 01.04.2010r.- 31.12.2010r
2. przewidziane środki na realizację programu: 195 480,00 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę