Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. W dniu 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia PO KL do realizacji. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju
i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczyni się realizacja sześciu celów strategicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie realizuje dwa projekty w ramach Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - PO KL:
 • Od dziś – do pracy (Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, realizuje projekt systemowy pod nazwą "Od dziś – do pracy". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.    Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. Projekt zakłada aktywizację 410 uczestników, zamieszkałych na terenie powiatu węgorzewskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie. W szczególności wsparcie adresowane jest do osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, tj.:
·         bezrobotnych do 25 roku życia,
·         bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·         bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
·         bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·         bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·         bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·         bezrobotnych niepełnosprawnych.
 
W projekcie oferujemy:
·         pośrednictwo pracy
·         doradztwo zawodowe
·         staże
·         prace interwencyjne
·         jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
·         refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
·         szkolenia o   Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i użytkowych programów komputerowych,
o   Profesjonalny pracownik obsługi hotelowej i gospodarstwa agroturystycznego z podstawami języka angielskiego,
o   Kurs przygotowujący do egzaminu na pracownika ochrony fizycznej osób i mienia I-go stopnia + licencja,
o    Profesjonalny kasjer- fakturzysta,
o    Kurs wizażu z elementami stylizacji paznokci,
o    Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
o    Kurs florystyczny z elementami tworzenia biżuterii,
o    Obsługa kadrowo- księgowa w małej firmie.
 
 
 • Pracownicy kluczowi (Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych
  i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie).
 

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie informuje, iż została zawarta umowa
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Pracownicy kluczowi", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
 i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy do usług poradnictwa zawodowego, upowszechnienie kontaktów urzędu pracy z pracodawcami prowadzącymi działalność na lokalnym rynku, poprawa jakości pracy osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowiskach kluczowych.
Cele projektu zgodne są zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki z celem strategicznym „Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo". Cel ten będzie realizowany poprzez wzmocnienie
i rozwój publicznych służb zatrudnienia, co przełoży się na podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie.
Grupą docelową projektu jest 9 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Węgorzewie.  W ramach projektu zatrudnione zostały 4 osoby, tj. 2 doradców zawodowych – stażystów oraz 2 pośredników pracy-stażystów. 
Zatrudnienie dodatkowej kadry pozwoli na zwiększenie dostępności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, umożliwi również bardziej indywidualne podejście do interesanta.
Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się objąć szkoleniami 9 pracowników, zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie.
Tematyka szkoleń powiązana będzie z potrzebami oraz specyfiką zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników. Osoby zatrudnione na stanowiskach kluczowych muszą nieustannie podwyższać swoje kwalifikacje i zdobywać umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych na odpowiednio wysokim poziomie.W projekcie będą podejmowane działania mające na celu;
 • Wsparcie PUP w Węgorzewie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
 • Upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
 • w regionie
 • Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia
 • Zdobycie wysokiej jakości wiedzy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w PUP w Węgorzewie na stanowiskach kluczowych
 • Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych
 • i biernych zawodowo
 • Identyfikacja potrzeb klientów instytucji rynku pracy orz diagnozowanie możliwości rozwoju zawodowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę