Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

Programy z rezerwy ministra - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej realizowane dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2009r.

Program „WRACAM DO PRACY" skierowany jest do osób wieku niemobilnym tj: osób powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, zamieszkałych teren powiatu węgorzewskiego.
Zamierzeniem programu jest umożliwienie uczestnikom programu wykorzystanie posiadanego potencjału zawodowego bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia zatrudnienia.
Cele programu zostaną zrealizowane poprzez organizację prac interwencyjnych. Możliwość uzyskania przez pracodawców refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej jest skuteczną forma pomocy zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców.  
Szczegóły wsparcia;
1. okres realizacji: 01.06.2009r. – 31.12.2009r.
2. przewidziane środki na realizację programu  - 38 800,00 zł 

Program „NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI – NOWA I LEPSZA PRACA" skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, zamieszkałych teren powiatu węgorzewskiego.
Zamierzeniem programu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób bezrobotnych do 30 roku życia poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia w wyniku nabycia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach organizowanych staży.
Cele programu zostaną zrealizowane poprzez organizację staży co umożliwi uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Szczegóły wsparcia;
1. okres realizacji: 01.06.2009r. – 31.12.2009r.
2. przewidziane środki na realizację programu  - 201 700,00 zł  

Program „LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – KLUCZEM DO SUKCESU" skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, zamieszkałych teren powiatu węgorzewskiego.
Zamierzeniem programu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób bezrobotnych poprzez tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia.
Cele programu zostaną zrealizowane poprzez udzielanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Szczegóły wsparcia;
1. okres realizacji: 01.06.2009r. – 31.12.2009r.
2. przewidziane środki na realizację programu  - 85 700,00 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę