Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron

power logo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie w 2019 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Poddziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim.
 
W ramach projektu realizowane są wskazane poniżej instrumenty i usługi rynku pracy:
- staże,
- bony na zasiedlenie;
- prace interwencyjne;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe;
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Ogólna kwota dofinansowania projektu: 804 974,35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 678 432,32 zł
 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (IV)" realizowany w ramach  PO WER skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są zarejestrowane w PUP w Węgorzewie jako osoby bezrobotne,
- są w wieku 18 -29 lat,
- należą do tzw. młodzieży NEET*,
- mają opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynikać będzie, że można wobec nich zastosować daną formę pomocy i spełniają inne warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia.
W tym w szczególności:
- osób długotrwale bezrobotnych (na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotna uznaję się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad
6 miesięcy – dotyczy osób w wieku poniżej 25 roku życia lub osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dotyczy osób powyżej 25 roku życia);
- osób niepełnosprawnych.
 
*Młodzież NEET- osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- nie pracują (tj. bezrobotni lub bierni zawodowo),
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyli w okresie ostatnich 4 tygodni
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników działu Centrum Aktywizacji Zawodowej, w szczególności do Pani Malwiny Fiłonowicz-specjalisty ds. programów, pokój nr 12, tel.: 87 429-69-11. Wyżej wskazany pracownik udziela szczegółowych informacji na temat projektu.

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać na bieżąco, jednak nie później niż do końca 2019 roku. Wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące projektu,
a w szczególności rekrutacji na konkretne formy wsparcia, zamieszczane są na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie urzędu.
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
 
W związku z przystąpieniem Pani/Pana do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (IV)" Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:

w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój":

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 z późn. zm.;

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych":

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 z późn. zm.;

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (IV)", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
4. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt  - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu -…………………………………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej*, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt
w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu.
6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnią Państwo dane dot. swojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnią Państwo dane dot. swojego statusu na rynku pracy.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
11. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@pup-wegorzewo.pl  (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).
12. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
* Powierzający oznacza Ministra do spraw rozwoju regionalnego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: (1)Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, (2) Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

plakat

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę