Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


Zawartość stron


rpo logo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie węgorzewskim.
 
 
W ramach projektu realizowane są wskazane poniżej instrumenty i usługi rynku pracy:
- staże,
- prace interwencyjne;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
- pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe.
 
 
Ogólna wartość projektu wynosi: 1 221 869,78 zł
w tym  w ramach wkładu Funduszy Europejskich: 1 092 521,04 zł
 
 
Projekt „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)" realizowany w ramach  RPO skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Węgorzewie, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- o niskich kwalifikacjach,
- powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników działu Centrum Aktywizacji Zawodowej, w szczególności do Pani Malwiny Fiłonowicz-specjalisty ds. programów, pokój nr 12, tel.: 87 429-69-11. Wyżej wskazany pracownik udziela szczegółowych informacji na temat projektu.

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać na bieżąco, jednak nie później niż do końca 2019 roku. Wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące projektu, a w szczególności rekrutacji na konkretne formy wsparcia, zamieszczane są na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie urzędu.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z przystąpieniem przeze Państwa do Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)" Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie informuje, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020" jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą
  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
 3. Na podstawie Porozumienia nr RPO/IP/2/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Porozumienia nr RPO/IP/3/2015 z dnia 22 października 2015 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2016 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2018 r.)
  w sprawie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją RPO WiM na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powierzył przetwarzanie Państwa danych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, z siedzibą przy ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, pełniącemu funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu;
 4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: ochronadanych@up.gov.pl.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Pośredniczącą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku
  z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami, m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
- w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020":
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
  nr 1081/2006,
 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych":
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
  nr 1081/2006,
 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 4. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
  i pośredniczącymi.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Pośredniczącą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgorzewskim (V)" w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo (nazwa
  i adres Beneficjenta)
  oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów).
 3. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego
  z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
 6. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Państwu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 7. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przeze Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 9. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażą Państwo Beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 10. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie przekażą Państwo Beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 11. W terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego z EFS przekażą Beneficjentowi informacje na temat wszystkich zatrudnionych przeze Państwa pracowników oraz dane dot. swojego statusu na rynku pracy (dotyczy uczestników, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej).
Plakat RPO 2019
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę